BECOME OUR NEXT BUS DRIVER

We're growing and looking for new bus drivers to join our team! We're not only looking for certified bus drivers but also people who want to become bus drivers!

ARE YOU
SERVICE-MINDED
AND RESPONSIBLE?

THEN WE'RE LOOKING FOR YOU.

WHAT DOES A
BUS DRIVER DO?

Ingsva’s recruitment manager Mikael and bus drivers Linda and Kari answer the most common questions about the profession!

START HERE

place_200.png

Use our study planner to find your way to the bus driver profession!

  • Learn more about the different education options
  • Ask Mikael questions about the job and studies
  • Notify us of your interest

ALREADY A BUS DRIVER?

Are you already a certified bus driver and want to work in a company that’s passionate about sustainable travel and cares for its staff?

We need bus drivers throughout Ostrobothnia, we have depots in Närpes, Jakobstad, and Vaasa. As part of our bus company, you can choose the most suitable working hours for you and which type of driving you would like to do.

I WANT TO BECOME A BUS DRIVER!

Are you interested in learning more about the profession and what it’s like to be a part of the Ingsva team?

We continuously need people who want to train to become bus drivers. There are several education options, so contact us and we will find out what suits you best!

HUR SER EN ARBETSDAG UT?
Read More
Den börjar med skolkörningar på morgonen, jag kör till flera olika skolor. Sen är det kaffepaus i depån och innan lunchen fungerar vi som allt-i-allo i depån, städar, fixar och ställer i ordning. Efter lunchen på eftermiddagen kör jag hem skolbarnen igen. Ibland kör jag linje- eller beställningstrafik och då ser mina dagar helt annorlunda ut.

Linda, busschaufför Närpes.
HUR SER EN ARBETSDAG UT?
Read More
Jag kör oftast linjetrafik som går mellan Karleby-Jakobstad-Vasa. Då börjar arbetsdagen 5.35 och bussen startar från busstationen i Jakobstad 5.50 mot Karleby, 7.00 svänger vi söderut igen mot Vasa och 12.25 byter vi chaufför i Jakobstad. Har man kvällsskiftet på linjetrafiken så jobbar man 12.25 -21.15. Jag ser en del stammisar under linjeturerna, det är roligt.

Kari, busschaufför Jakobstad.
Previous
Next
MÅSTE MAN KUNNA SKRUVA?
Read More
Det är en fördel att kunna skruva, men själv kan jag inte det och det är inget som krävs för yrket. Vi har montörer som ser till att bussarna är servade och händer något litet oväntat på en körning så går det att ringa dem för guidning. När jag ställer iordning bussen för avfärd kollar jag alltid mindre saker som t.ex. oljenivån själv.

Linda, busschaufför Närpes.
MÅSTE MAN KUNNA SKRUVA?
Read More
Nej det behöver man inte, men man körgranskar bussen själv varje morgon, kollar oljenivån, fyller på kylarvätska och granskar däcken. Det som kan vara bra att ha är analysförmåga så man kan problemlösa per telefon med mekanikerna om det händer något. Underhållet av bussarna är ypperligt hos oss och bussarna nya så det är oerhört sällan något sker med bussen.

Kari, busschaufför Jakobstad.
Previous
Next
HUR LÅNGA ARBETSDAGAR ÄR DET?
Read More
Jag arbetar oftast från 6.30-16.30, tiden kan variera med en halvtimme hit eller dit beroende på vilka körningar jag har. En dag i veckan har jag en längre dag då jag kör linjetrafik, ibland arbetar jag även på helgerna.

Linda, busschaufför Närpes.
HUR LÅNGA ARBETSDAGAR ÄR DET?
Read More
En heltidsanställd busschaufför arbetar 80h på en tvåveckorsperiod. Hos oss kan man välja att arbeta heltid, deltid eller som inhoppare. Vi försöker ta i beaktande individens behov och livsstil och anpassa anställningen efter det.

Mikael, HR-chef.
Previous
Next
VILKA EGENSKAPER BEHÖVER MAN HA SOM BUSSCHAUFFÖR?
Read More
Det är viktigt att man är glad och positiv, ingen surpuppa! Som busschaufför har man att göra med många olika slags människor och behöver kunna ta folk. Samtidigt behöver man vara beredd på att oväntade händelser titt som tätt dyker upp och behöver lösas, så ett lugnt och ansvarstagande sätt är att föredra.

Linda, busschaufför Närpes.
VILKA EGENSKAPER BEHÖVER MAN HA SOM BUSSCHAUFFÖR?
Read More
Den allra viktigaste egenskapen en busschaufför behöver besitta är social kompetens, man behöver kunna interagera med olika sorters människor. Busschaufförsyrket består till stor del av kundbetjäning. Sen behöver man ha ett lugn som gör att man även i pressade situationer får resenärerna att känna att det är tryggt och säkert att resa med en.

Kari, busschaufför Jakobstad.
Previous
Next
TRÄFFAR MAN ALLS SINA KOLLEGOR?
Read More
Kollegorna träffar jag varje dag. Förstås är man ensam arbetare i bussen när man kör, men kollegorna ser man dagligen på pauserna och när vi arbetar tillsammans i depån.

Linda, busschaufför Närpes.
TRÄFFAR MAN ALLS SINA KOLLEGOR?
Read More
De allra flesta träffar sin kollegor dagligen. Busschaufförerna jobbar i team med trafikledningen och har stor möjlighet att vara med och påverka genom att ge förbättringsförslag i samband med pauserna och korta möten där vi diskuterar förbättringar och träffar kollegorna.

Mikael, HR-chef
Previous
Next
ÄR DET SVÅRT ATT KÖRA BUSS?
Read More
Jag har alltid varit fascinerad av stora fordon, så att göra ett hopp från vården till busschaufför var inget problem för mig. Med stora fordon behöver man hålla koll på ett annat sätt än med en personbil. Jag tycker inte alls det är svårt att köra buss och alla kan lära sig det!

Linda, busschaufför Närpes.
ÄR DET SVÅRT ATT KÖRA BUSS?
Read More
Det är ju stora, tunga och långa fordon så man behöver ha koll på var man har överhänget till exempel men svårt är det inte. Bussen är stabil på landsväg, automatväxlad och lätt att manövrera.

Kari, busschaufför Jakobstad.
Previous
Next
HAR MAN NÅGON KAFFEPAUS?
Read More
Ja, man har kaffepauser! I Närpes där jag jobbar dricker vi kaffe i depån med alla chaufförer, mekaniker och kontorspersonalen varje dag. Är man ute på en körning längre bort dricker man kaffe under pauserna vid någon bensinstation.

Linda, busschaufför Närpes.
HAR MAN NÅGON KAFFEPAUS?
Read More
Ja, helt tillräckligt!
Kari, busschaufför Jakobstad.

Vi är noggranna med att chaufförerna håller sin kör- och vilotider och i dem ingår det även kaffe- och lunchpauser.
Mikael, HR-chef
Previous
Next

ANSÖKNINGSFORMULÄR

Vad roligt att du hittade ända hit. Nu får vi äntligen lära känna dig!
Fyll i ansökningsformuläret så hörs vi.

Här kan du ladda upp ditt CV.
Filen skall vara en PDF och max 4 Mb stor.

Intresseanmälan

Vad roligt att du hittade hit! Skriv ner dina frågor och kontaktuppgifter så hör vi av oss.

Email us

Glad you found it here! Write down your questions and contact details and we will get back to you.

APPLICATION FORM

Glad you made it all the way here. Now we finally get to know you!
Fill out the application form and we’ll get in touch. 

Here you can upload your CV. The file must be a PDF and a maximum of 4 Mb in size.
WHAT DOES A TYPICAL WORKDAY LOOK LIKE?
Read More
It starts with school traffic in the morning, I drive to several schools. I then take a coffee break at the bus depot and before lunch I work as a jack of all trades. I clean and make sure that the bus is in order. After lunch, in the afternoon, I drive the school kids home. Sometimes I drive scheduled routes and charter services, and then my days look entirely different.

Linda, a bus driver in Närpes.
WHAT DOES A TYPICAL WORKDAY LOOK LIKE?
Read More
I usually drive scheduled bus routes that run between Kokkola-Jakobstad-Vaasa. My workday starts at 5.35 AM and the bus departs from the bus station in Jakobstad at 5.50 towards Kokkola. At 7.00 AM I turn south toward Vaasa and at 12.25 PM we change drivers in Jakobstad. If you're driving the scheduled traffic routes in the evening, you work 12.25-21.15. I see plenty of regulars while driving the scheduled routes, and that's fun.

Kari, bus driver in Jakobstad.
Previous
Next
DO YOU NEED TO KNOW HOW TO FIX THINGS?
Read More
It's an advantage to be handy, but I'm not very good at fixing things myself and it's not a requirement for the profession. We have mechanics who make sure the buses are serviced and if something unexpected happens while on a drive, you can call them for help. When I prepare the bus for departure, I always check minor things such as the oil level.

Linda, a bus driver in Närpes.
DO YOU NEED TO KNOW HOW TO FIX THINGS?
Read More
No, you don't, but you drive the bus yourself every morning, check the oil level and coolant, and also the tires. It's good to have analytical skills so you can solve problems by phone with the mechanics if something happens. . At Ingsva, the bus maintenance is excellent and the buses are new, so it's extremely rare that anything happens to the bus.

Kari, bus driver in Jakobstad.
Previous
Next
HOW LONG ARE THE WORK DAYS?
Read More
I usually work from 6.30-16.30, the time can vary by half an hour here or there depending on which routes I have. One day a week I have a long day when I drive scheduled traffic, and sometimes I also work on weekends.

Linda, a bus driver in Närpes.
HOW LONG ARE THE WORK DAYS?
Read More
A full-time bus driver works 80 hours in a two-week period. At Ingsva, you can choose to work full-time, part-time, or as a trainee. We try to take into account everyone's individual needs and lifestyles and adjust the work hours accordingly.

Mikael, HR manager.
Previous
Next
WHAT QUALITIES DO YOU NEED AS A BUS DRIVER?
Read More
It's important to be happy and positive, and not to be grumpy! As a bus driver, you have to be able to deal with many different kinds of people. At the same time, you need to be prepared to deal with unexpected stuff every now and then, so a calm and responsible disposition is preferable.

Linda, a bus driver in Närpes.
WHAT QUALITIES DO YOU NEED AS A BUS DRIVER?
Read More
The most important quality a bus driver needs is social competence. You need to know how to interact with different kinds of people. The bus driver profession is mostly customer service. You also need a calm manner so you can handle stressful situations and make the passengers feel safe.

Kari, bus driver in Jakobstad.
Previous
Next
DO YOU EVER SEE YOUR COLLEAGUES?
Read More
I see my colleagues every day. Naturally, I'm alone when I drive, but I see my colleagues daily during the breaks and when we work together at the depot.

Linda, a bus driver in Närpes.
DO YOU EVER SEE YOUR COLLEAGUES?
Read More
The vast majority meet their colleagues daily. The bus drivers work in teams with traffic management and have a great opportunity to be involved and influence our business by giving suggestions for improvements during breaks and short meetings where we discuss improvements.

Mikael, HR-chef
Previous
Next
IS IT DIFFICULT TO DRIVE A BUS?
Read More
I have always been fascinated by large vehicles, so making the jump from healthcare to bus driver was no problem for me. When driving large vehicles, you need to think in a different way when driving a passenger car. I don't think driving a bus is difficult at all - anyone can learn it!

Linda, a bus driver in Närpes.
IS IT DIFFICULT TO DRIVE A BUS?
Read More
With large, heavy, and long vehicles, you need to keep an eye on where you have the overhang, for instance, but driving a bus is not difficult. The buses are stable on the road, have automatic transmissions, and are easy to manoeuvre.

Kari, bus driver in Jakobstad.
Previous
Next
DO YOU HAVE ANY COFFEE BREAKS?
Read More
Yes, you have coffee breaks! In Närpes, where I work, we drink coffee at the depot with all the drivers, mechanics, and office staff every day. If you are out on a drive further away, you drink coffee at gas stations during the breaks.

Linda, a bus driver in Närpes.
DO YOU HAVE ANY COFFEE BREAKS?
Read More
Yes, more than enough!
Kari, bus driver in Jakobstad.

We are careful that the drivers keep their driving and rest times, and these also include coffee and lunch breaks.
Mikael, HR manager
Previous
Next

Notify us of your interest

So glad you found us! Write down your questions and contact details and we will get back to you.